Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti M.U.Z. servis, s.r.o. platné a účinné od 01.03.2018

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou M.U.Z. servis, s.r.o. so sídlom Kukučínova 1336, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO 47409681, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.64063/L ako predávajúcim (ďalej len ako “Spoločnosť“) a kupujúcim- právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom (ďalej len “Zákazník”; spoločne M.U.Z. servis, s.r.o. a Zákazník ako „zmluvné strany“), ktoré právne vzťahy vyplývajú z medzi nimi uzatvorenej kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ako „Zmluva“ alebo „kúpna zmluva“).

 • Pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné, platia pre právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom tieto VOP v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník). V prípade rozporu znenia uzatvorenej kúpnej zmluvy s týmito VOP, platí znenie kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky Zákazníka sa nebudú uplatňovať.
 • Tieto VOP sa primerane použijú rovnako na všetky dohody medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, ktoré zmluvné strany uzatvoria v súvislosti so Zmluvou a na predzmluvné vzťahy Spoločnosti a Zákazníka, a to aj v prípade, že Zmluva nebude uzatvorená.
 • V zmysle § 401 Obchodného zákonníka zmluvné strany prehlasujú, že akékoľvek nároky a práva (vrátane nároku na náhradu škody) Spoločnosti a/alebo Zákazníka vyplývajúce zo Zmluvy alebo súvisiace so Zmluvou sa premlčujú za 4 roky odo dňa podpisu Zmluvy.
 • Ak je Zmluva a/alebo tieto VOP vyhotovená okrem slovenského jazyka aj v anglickom jazyku alebo nemeckom jazyku, má v prípade akýchkoľvek rozporov prednosť slovenská verzia Zmluvy a slovenská verzia týchto VOP.
 • Tieto VOP sú zverejnené na internetovej stránke M.U.Z. servis, s.r.o. https://www.plasticpackaging.sk v sekcii Obchodné podmienky.
 1. Definície pojmov

Spoločnosť

Obchodné meno: M.U.Z. servis, s.r.o.
Sídlo: Kukučínova 1336, Kysucké Nové Mesto 024 01,
IČO: 47409681
DIČ: 2023881354
IČDPH: SK 2023881354
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.64063/L
Web:www.plasticpackaging.sk

 • Zákazník

Za Zákazníka sa v zmysle týchto VOP považuje právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar ponúkaný Spoločnosťou a za týmto účelom uzavrieť so Spoločnosťou Zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného Spoločnosťou, a ktorá z tohto dôvodu odoslala objednávku a doručila ju Spoločnosti jedným zo spôsobov uvedených v bode 3.2. týchto VOP. Za Zákazníka právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

 • Oprávnená osoba

Oprávnenou osobou je osoba odlišná od Zákazníka uvedená v objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

 • Tovar

Za tovar sa v zmysle týchto VOP považujú výrobky, ktoré ponúka Spoločnosť na predaj, najmä vo svojich katalógoch, resp. na internetovej stránke www.plasticpackaging.sk.

 • Písomná forma dokumentov

Za písomnú formu dokumentu sa považuje dokument vo forme listu, faxu, elektronickej pošty, t.j. e- mailu.

 • Doručovanie

Spoločnosť doručuje písomnosti v zmysle týchto VOP Zákazníkovi prostredníctvom pošty na adresu sídla alebo miesta podnikania Zákazníka alebo na inú adresu podľa dohody medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom.

Zákazník doručuje písomnosti v zmysle týchto VOP Spoločnosti prostredníctvom pošty na adresu sídla Spoločnosti, faxom na tel. č. oznámené Spoločnosťou alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu oznámenú Spoločnosťou.

 1. Uzatváranie kúpnych zmlúv

3.1. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok Spoločnosti dodať Zákazníkovi ním určený tovar (ďalej ako „predmet dodania“) a previesť na Zákazníka vlastnícke právo k predmetu dodania a záväzok Zákazníka zaplatiť za predmet dodania Spoločnosti dohodnutú kúpnu cenu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza dvoma spôsobmi:

 1. písomnou objednávkou Zákazníka- návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia objednávky- návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Spoločnosti (mechanizmus vzniku Zmluvy na základe objednávky Zákazníka je upravený v bodoch 3.2. až 3.7. tohto článku);
 2. podpisom písomne vyhotovenej kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.

3.2. Návrh na uzavretie Zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Zákazníka adresovaná Spoločnosti. Zákazník môže objednávku realizovať nasledovnými spôsobmi:

 1. zaslať objednávku tovaru predávajúcemu písomne prostredníctvom pošty na adresu sídla predávajúceho,
 2. zaslať objednávku prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu Spoločnosti,
 3. zaslať objednávku prostredníctvom faxu,
 4. vyplniť a zaslať objednávkový formulár prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke Spoločnostivplastic.sk

Zákazník môže Spoločnosti objednávku oznámiť aj ústne, pričom ústne oznámenú objednávku je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu potvrdiť písomnou formou jedným zo spôsobov uvedených v bodoch a) až d) bodu 3.2. a to najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa uskutočnenia ústnej objednávky, inak sa na objednávku neprihliada.

3.3. Náležitosti objednávky:

 1. Objednávka Zákazníka zaslaná Spoločnosti obsahuje najmä nasledujúce náležitosti:
 • obchodné meno alebo meno a priezvisko;
 • sídlo alebo miesto podnikania Zákazníka;
 • IČO, DIČ príp. IČ DPH Zákazníka.
 1. Identifikačné údaje tovaru:
 • kód tovaru resp. katalógové číslo tovaru
 • druh tovaru,
 • množstvo tovaru,
 • akosť, rozmery, farbu a povrchové úpravy alebo iné špecifiká tovaru.

V prípade rozporu medzi uvedeným druhom tovaru a jeho kódovým označením v objednávke a skutočným kódovým označením objednávaného druhu tovaru u Spoločnosti, platí kód tovaru uvedený v objednávke.

Identifikačné údaje pre dodanie tovaru, a to:

 • spôsob dodania tovaru,
 • miesto dodania tovaru.
 1. Identifikačné údaje oprávnenej osoby, ktorá je oprávnená v mene Zákazníka konať vo veci objednávky, najmä preberať tovar, potvrdzovať prebratie tovaru, meniť podmienky dodania tovaru v rozsahu spôsobu a miesta dodania tovaru, a to:
 • meno, priezvisko oprávnenej osoby,
 • telefonický resp. e-mailový kontakt na oprávnenú osobu,
 • iné doplňujúce údaje podľa uváženia Zákazníka.

V prípade že objednávka neobsahuje náležitosti uvedené v bodoch 1-3 bodu 3.3. týchto VOP, resp. bodu 4 bodu 3.3. týchto VOP pri splnomocnení oprávnenej osoby na konanie vo veci objednávky, je Spoločnosť oprávnená vyzvať Zákazníka na doplnenie náležitostí objednávky.

 1. Vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Zákazník oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a akceptuje ich v celom rozsahu,
 2. Vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť Zmluvy.
 3. Vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Objednávka zaniká:

 1. odmietnutím objednávky zo strany Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
 2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky Spoločnosťou.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie Spoločnosti adresované Zákazníkovi, v ktorom Spoločnosť potvrdzuje, že objednávku Zákazníka prijíma. Včasným potvrdením objednávky sa rozumie jej potvrdenie v lehote 5 dní odo dňa obdržania objednávky. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia písomného potvrdenia objednávky Zákazníkovi. Potvrdenie objednávky obsahuje okrem náležitostí objednávky a kúpnej ceny za predmet dodania aj kalkuláciu ceny za prepravu predmetu dodania. Mlčanie alebo nečinnosť Spoločnosti neznamenajú potvrdenie objednávky.

3.6. Zákazník nemá nárok na uzavretie Zmluvy.

3.7. Zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky Zákazníkovi spôsobom uvedeným v bode 2.6. týchto VOP. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť po doručení potvrdenia objednávky podmienky dodania predmetu dodania. V takýchto prípadoch sa považuje Zmluva za uzavretú momentom výslovného potvrdenia vykonaných zmien Zákazníkom.

 1. Dodacie podmienky

4.1. Záväzok Spoločnosti dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru špecifikovaného v Zmluve Zákazníkovi alebo oprávnenej osobe v zmluvnými stranami dohodnutom, resp. Spoločnosťou určenom termíne dodania, resp. dodacej lehote a mieste dodania.

4.2. Dodanie predmetu dodania Zákazníkovi je možné iba za predpokladu, že Zákazník nemá voči Spoločnosti žiadne finančné záväzky po termíne splatnosti v súvislosti s predchádzajúcimi dodávkami.

4.3. Ak Zákazník predloží po uzatvorení Zmluvy akékoľvek dodatočné požiadavky alebo návrhy na zmeny v súvislosti s predmetom dodania, je na príslušnú zmenu Zmluvy (zmena predmetu dodania, ceny, dodacej lehoty, atď.) potrebná dohoda oboch zmluvných strán. Pokiaľ bola Zmluva uzatvorená písomne, dohoda o zmene Zmluvy musí byť tiež vyhotovená v písomnej forme a podpísaná oboma zmluvnými stranami.

4.4. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa uzavretia Zmluvy. Dodacia lehota uvedená v ponuke, v potvrdení objednávky, zálohovej faktúre alebo faktúre je približná. Spoločnosť vynaloží všetko úsilie, aby predmetnú dodaciu lehotu dodržala. Ak Spoločnosť z akýchkoľvek dôvodov nedodá predmet dodania v dodacej lehote uvedenej v ponuke, v potvrdení objednávky, zálohovej faktúre alebo faktúre, Spoločnosť si vyhradzuje právo určiť ďalšiu lehotu dodania v trvaní najviac šesť týždňov. Stanovením ďalšej lehoty dodania v trvaní najviac šesť týždňov Spoločnosti nie je v omeškaní so splnením svojho záväzku dodať predmet dodania Zákazníkovi.

4.5. Dodacia lehota sa považuje za dodržanú, ak je do jej uplynutia Zákazníkovi zo strany Spoločnosti oznámená pripravenosť predmetu dodania k odoslaniu.

4.6. Dodacia lehota sa primerane predlžuje v prípade výskytu prípadu vyššej moci, pričom prípadom vyššej moci sa rozumie nepredvídateľná okolnosť zvláštnej povahy, ktorá bráni Spoločnosti v riadnom plnení jej zmluvných povinností, a ktorú Spoločnosť nemôže ovplyvniť (napr. štrajky, prírodné katastrofy, požiare, silné mrazy, výskyt nákazlivých chorôb, technické poruchy, výpadky elektrickej energie a/alebo iných energii, nehody, ozbrojené konflikty, občianske nepokoje, miestne alebo celoštátne stavy núdze, povodne, suchá, zemetrasenia, zmena platných právnych predpisov alebo prijatie nových právnych predpisov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie zmluvných povinností zo strany Spoločnosti, a pod.). Dodacia lehota sa primerane predlžuje tiež v prípade, keď sa prípad vyššej moci vyskytne u akéhokoľvek zo subdodávateľov Spoločnosti. Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu škodu vzniknutú v súvislosti s prípadom vyššej moci alebo počas trvania prípadu vyššej moci. Nesplnenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti Spoločnosti počas trvania prípadu vyššej moci sa nepovažuje za porušenie Zmluvy Spoločnosťou. Spoločnosť nie je v prípadoch predĺženia dodacej lehoty z dôvodu vyššej moci v omeškaní so splnením svojho záväzku dodať predmet dodania Zákazníkovi.

4.7. Ak Zákazník požiada Spoločnosť o neskorší termín dodania predmetu dodania, ako je termín dohodnutý v Zmluve alebo termín stanovený Spoločnosťou, resp. ak Zákazník požiada spoločnosť o dlhšiu dodaciu lehotu ako je dodacia lehota dohodnutá v Zmluve alebo stanovená Spoločnosťou a Spoločnosť s tým súhlasí, je Zákazník povinný zaplatiť Spoločnosti celú sumu skutočných nákladov vynaložených Spoločnosťou na alebo v súvislosti s uskladnením predmetu dodania. Počas doby, o ktorú je v dôsledku žiadosti Zákazníka predĺžený termín dodania predmetu dodania, prechádza na Zákazníka nebezpečenstvo škody na predmete dodania.

4.8. Ak bolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté, resp. Spoločnosťou určené miesto dodania tovaru na území Slovenskej republiky alebo miesto na území Českej republiky, Spoločnosť doručí Zákazníkovi tovar na dohodnutú, resp. Spoločnosťou určenú adresu vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom prepravnej služby určenej Spoločnosťou (ďalej len „prepravca“). V prípade využitia služieb prepravcu nezodpovedá Spoločnosť za oneskorené dodanie predmetu dodania zavinené prepravcom. Spoločnosť rovnako nezodpovedá za škodu spôsobenú Zákazníkovi v dôsledku straty alebo poškodenia predmetu dodania zavineného prepravcom.

4.9. V prípade zásielok do 40 kg vodič vyloží tovar za prvé dvere budovy nachádzajúcej sa na Zákazníkom určenej dodacej adrese.

4.10. V prípade ťažkých (nad 40 kg) či veľkoobjemových zásielok, alebo zásielok vyžadujúcich použitie zvláštneho zariadenia alebo spolupráce niekoľkých osôb počas vykladania tovaru, splní Spoločnosť svoju povinnosť dodať predmet dodania tým, že tovar bude vyložený z vozidla na prvom vstupe do priestorov miesta dodania. Spoločnosť ani prepravca pri takýchto zásielkach nezabezpečuje ich donášku priamo do kancelárskych miestností, pivníc, skladov a pod. v mieste dodania. Ak má zásielka viac ako 500 kg alebo jeden kus viac ako 60 kg, je Zákazník alebo oprávnená osoba povinná poskytnúť Spoločnosti, resp. prepravcovi primeranú pomoc pri vykladaní tovaru.

4.11. Ak Zákazník požiada Spoločnosť o dodávku tovaru na iné miesto, ako je miesto dodania dohodnuté zmluvnými stranami alebo určené Spoločnosťou, Zákazník je povinný uhradiť Spoločnosti celú sumu skutočne vynaložených nákladov súvisiacich so zmenou miesta dodania tovaru (najmä náklady na balné, dopravné náklady, náklady spojené s manipuláciou predmetu dodania, prípadne ďalšie náklady súvisiace s prepravou predmetu dodania).

4.12. Cena za dodanie predmetu dodania je stanovená v závislosti od vzdialenosti, rozmerov a hmotnosti predmetu dodávky.

4.13. Spoločne s predmetom dodania dodá Spoločnosť Zákazníkovi dodací list, pričom faktúra za predmet dodania bude Zákazníkovi zaslaná samostatne na jeho adresu.

4.14. Spoločnosť sa zaväzuje tovar pred odovzdaním na prepravu riadne zabaliť tak, aby počas jeho prepravy nedošlo k poškodeniu za predpokladu riadnej a bezpečnej manipulácie s tovarom. Spoločnosť nezodpovedá za vady na tovare zavinené nesprávnou alebo neodbornou manipuláciou prepravcu s tovarom.

4.15. Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy.

4.16. Čiastkové dodávky sú prípustné. Každá čiastková dodávka platí ako samostatný úkon a môže byť Spoločnosťou Zákazníkovi oddelene fakturovaná.

 1. Prijatie predmetu dodania, omeškanie s prijatím, odmietnutie dodania a miesto dodania

5.1. Predmet dodania je Zákazník povinný prevziať v deň dohodnutý medzi zmluvnými stranami, resp. v deň určený Spoločnosťou a na mieste dohodnutom v Zmluve alebo určenom Spoločnosťou. Predmet dodania je Zákazník povinný prevziať, aj keď vykazuje nepodstatné vady. Nepodstatnými vadami sú také vady, pri ktorých predmet dodania, napriek ich výskytu, je spôsobilý slúžiť Zákazníkovi na Zmluvne dohodnutý alebo na obvyklý účel.

5.2. Prevzatie predmetu dodania sú zmluvné strany povinné potvrdiť podpisom preberacieho protokolu vo forme predloženej Spoločnosťou. Zákazník je povinný pri prevzatí predmetu dodania vykonať prehliadku predmetu dodania čo do Zmluvne dojednanej akosti, množstva a rovnako za účelom zistenia zjavných vád predmetu dodania a všetky vady predmetu dodania, ktoré pri jeho preberaní zistil, s výnimkou nepodstatných vád v zmysle bodu 5.1., uviesť v preberacom protokole podľa predchádzajúcej vety. Za zjavné vady predmetu dodania sa považujú najmä: mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady vzťahujúce sa na tovar, chýbajúce príslušenstvo k tovaru.

5.3. Súhlas so záručnými podmienkami a podmienkami reklamácie uvedenými v bode 8 týchto VOP potvrdzuje Zákazník podpisom dodacieho listu. Záručné podmienky sú zverejnené na stránke www.plasticpackaging.sk.

5.4. Ak Zákazník poruší svoje povinnosti podľa bodu 5.1. a 5.2. týchto VOP, je povinný nahradiť Spoločnosti všetky náklady, ktoré jej v dôsledku porušenia týchto povinnosti Zákazníkom vzniknú.

5.5. Ak sa Zákazník dostane do omeškania s prijatím predmetu dodania, t.j. neprevezme predmet dodania v deň dohodnutý medzi zmluvnými stranami, resp. v deň určený Spoločnosťou a na mieste dohodnutom v Zmluve alebo určenom Spoločnosťou, Spoločnosť určí primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 dni, pre prijatie predmetu dodania, pričom spôsob a miesto pre opätovné dodanie predmetu dodania stanoví Spoločnosť. Zákazník je v týchto prípadoch povinný nahradiť Spoločnosti všetky náklady, ktoré jej v súvislosti s omeškaním prijatia predmetu dodania Zákazníkom vzniknú.

5.6. Ak Zákazník neprevezme predmet dodania v termíne dohodnutom medzi zmluvnými stranami, resp. v deň určený Spoločnosťou a na mieste dohodnutom v Zmluve, resp. určenom Spoločnosťou, je Zákazník povinný zaplatiť Spoločnosti na výzvu Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % ceny predmetu dodania za každý aj začatý mesiac uskladnenia predmetu dodania.

5.7. Okamihom vzniku omeškania Zákazníka s prevzatím predmetu dodania prechádza na Zákazníka nebezpečenstvo škody na predmete dodania.

5.8. V prípade, ak Zákazník predmet dodania prevziať odmietne, nie je pre vznik práv a povinností zmluvných strán v zmysle tohto bodu VOP potrebné stanovenie primeranej lehoty Spoločnosťou na prevzatie predmetu dodania.

5.9. Miestom dodania predmetu dodania je miesto, ktoré bolo v Zmluve dojednané medzi zmluvnými stranami alebo určené Spoločnosťou ako miesto dodania predmetu dodania.

 1. Cena a platobné podmienky

6.1. Zákazník je povinný Spoločnosti zaplatiť cenu predmetu dodania určenú v Zmluve. Cena predmetu dodania je vždy stanovená v rámci predzmluvných rokovaní na základe cenovej ponuky písomne vypracovanej Spoločnosťou. Takto vypracovaná cenová ponuka má platnosť 30 dní odo dňa jej oznámenia potenciálnemu Zákazníkovi.

6.2. Cena predmetu dodania nezahŕňa DPH, akékoľvek iné dane, clá, poplatky, ani akékoľvek iné peňažné povinnosti vzťahujúce sa na predmet dodania alebo jeho dodanie, ktoré sú alebo v budúcnosti budú zavedené predpismi Európskej únie alebo akýmikoľvek vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v mieste dodania predmetu dodania.

Vyššie uvedené náklady je Zákazník povinný uhradiť Spoločnosti spoločne s cenou predmetu dodania. Vyššie uvedené náklady tvoria spolu s cenou predmetu dodania celkovú cenu dodávky, ktorú je Zákazník povinný uhradiť Spoločnosti v súvislosti s dodaním predmetu dodania (ďalej len „celková cena dodávky“).

6.3. Zákazník je povinný uhradiť Spoločnosti celkovú cenu dodávky na základe faktúry vystavenej Spoločnosťou. Spôsob úhrady celkovej ceny dodávky si môžu zmluvné strany dohodnúť nasledovne:

 1. platba vopred t.j. pred dodaním predmetu dodania,
 2. platba po dodaní tovaru na základe faktúry s dobou splatnosti v nej uvedenou.

Zákazník je povinný realizovať všetky peňažné plnenia v prospech Spoločnosti formou prevodu na účet Spoločnosti. Povinnosť zaplatiť akúkoľvek peňažnú sumu v zmysle Zmluvy je zo strany Zákazníka splnená dňom pripísania tejto sumy na bankový účet Spoločnosti uvedený v Zmluve alebo na príslušnej faktúre vystavenej Spoločnosťou.

6.4. Ak bol medzi zmluvnými stranami dojednaný spôsob úhrady celkovej ceny dodávky platbou vopred, t.j. pred dodaním predmetu dodania Spoločnosť vystaví Zákazníkovi zálohovú faktúru s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade výberu splatnosti celkovej ceny dodávky platbou vopred však platí, že dodanie predmetu dodania je možné až potom, čo bude celková cena dodávky úplne zaplatená a pripísaná na účet Spoločnosti. Po úhrade zálohovej faktúry a pripísaní celkovej ceny dodávky na účet Spoločnosti bude Zákazníkovi zaslaný riadny daňový doklad. Po dobu omeškania so zaplatením celkovej ceny dodávky na základe zálohovej faktúry nie je Spoločnosť v omeškaní s dodaním predmetu dodania Zákazníkovi.

6.5. V prípade omeškania Zákazníka so zaplatením celkovej ceny dodávky je Zákazník povinný zaplatiť Spoločnosti na výzvu Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy, najmenej však 1 €, za každý začatý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo Spoločnosti na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje.

6.6. Momentom úplného zaplatenia celkovej ceny dodávky prechádza vlastnícke právo k predmetu dodávky na Zákazníka.

6.7. Zákazník je povinný na prvé požiadanie Spoločnosti poskytnúť jej zodpovedajúce zabezpečenie akýchkoľvek jej pohľadávok, a to aj v prípade, ak sú pohľadávky Spoločnosti podmienené.

6.8. Spoločnosť má právo osobitne dohodnúť so Zákazníkom cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru, a to aj odlišne od VOP a platného cenníka. Spoločnosť môže poskytnúť Zákazníkovi zľavu z cien uvedených v cenníku. Výška týchto zliav závisí od druhu objednaného tovaru, pravidelnosti nákupov Zákazníka u Spoločnosti a tiež od celkovej hodnoty predmetu dodania. V prípade trvalej spolupráce, ktorou sa rozumie spolupráca v trvaní viac ako 6 mesiacov, sú zľavy určované individuálne. Zľavy na jednotlivé tovary nemožno kombinovať. V prípade nákupu už zlacneného tovaru sa uplatňuje vždy iba jedna zo zliav (napr. zmluvná zľava, zľava na konkrétnom tovare, a pod.), a to vždy tá, ktorá je pre Zákazníka výhodnejšia.

 1. Výhrada vlastníctva

7.1. Spoločnosť zostáva vlastníkom predmetu dodania až do momentu úplného zaplatenia celkovej ceny dodávky Zákazníkom na účet Spoločnosti. (ďalej len „Predmet výhrady vlastníctva” a „ Výhrada vlastníctva”).

7.2. Počas trvania Výhrady vlastníctva nie je Zákazník oprávnený Predmet výhrady vlastníctva predať, založiť alebo inak zaťažiť, realizovať s ním zabezpečovací prevod vlastníckeho práva k celku alebo k častiam bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Spoločnosti.

7.3. Počas trvania Výhrady vlastníctva je Zákazník povinný dostatočne poistiť Predmet výhrady vlastníctva proti strate, poškodeniu, zničeniu, znehodnoteniu, krádeži, proti škodám spôsobeným požiarom, vodou, inými prírodnými živlami, ako aj proti poškodeniu spôsobenému činnosťou Zákazníka, prípadne proti iným poistným udalostiam.

7.4. Počas trvania Výhrady vlastníctva je Zákazník povinný poslať Spoločnosti okamžite písomné oznámenie o všetkých úkonoch vykonaných v rámci exekučných konaní vedených proti Zákazníkovi a doručiť Spoločnosti kópie všetkých protokolov a iných dokumentov vyhotovených v rámci exekučných konaní vedených proti Zákazníkovi. Okrem toho je Zákazník povinný vykonať všetky nevyhnutné úkony na odvrátenie uskutočnenia exekúcie na Predmet výhrady vlastníctva. Za každý jednotlivý prípad porušenia povinností Zákazníka uvedených v tomto bode VOP je Zákazník povinný zaplatiť Spoločnosti na písomnú výzvu Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 100% celkovej ceny dodávky. Tým nie je dotknuté právo Spoločnosti na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje.

7.5. Ak sa Zákazník dostane do omeškania so zaplatením celkovej ceny dodávky alebo jej časti, je Spoločnosť po vyzvaní Zákazníka na nápravu oprávnená prevziať od Zákazníka alebo sama od Zákazníka odobrať Predmet výhrady vlastníctva späť. Ak sa nachádza Predmet výhrady vlastníctva v držbe tretej osoby, je Zákazník povinný oznámiť Spoločnosti na prvé požiadanie miesto, kde sa Predmet výhrady vlastníctva nachádza, a zároveň v oznámení uviesť svoj výslovný písomný súhlas s tým, aby Spoločnosť prevzala Predmet výhrady vlastníctva od tretej osoby. Za každý jednotlivý prípad porušenia povinností Zákazníka uvedených v tomto bode VOP je Spoločnosť oprávnená účtovať Zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 30% celkovej ceny dodávky. Tým nie je dotknuté právo Spoločnosti na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje.

7.6. Ak Spoločnosť uplatní Výhradu vlastníctva na Predmete výhrady vlastníctva, prevezme ho späť do držby alebo ho založí, nepovažujú sa tieto úkony za odstúpenie od Zmluvy, ibaže by Spoločnosť uskutočnila iný výslovný prejav smerujúci k odstúpeniu od Zmluvy.

 1. Zodpovednosť za vady
 1. Za faktické vady predmetu dodania zodpovedá Spoločnosť nasledovne:

8.1. Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi záruku na predmet dodania v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ nie je v popise pri jednotlivých druhoch tovaru tvoriacich predmet dodania uvedená iná záručná doba. Podmienky záruky sú uvedené v záručnom liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť dodacieho listu.

8.2. Nad rámec záruky poskytnutej Spoločnosťou v zmysle týchto VOP a záručných podmienok nemá Zákazník žiadne iné záručné nároky, najmä nároky týkajúce sa náhrady škôd, ktoré nevznikli na danom predmete dodania samé.

8.3. Na vady predmetu dodania, ktoré Zákazník neuplatnil v dôsledku porušenia povinnosti stanovenej v bode 5.2. týchto VOP sa neprihliada. Právo na uplatnenie zodpovednosti za predmetné vady voči Spoločnosti Zákazníkovi zaniká.

8.4. Ak má predmet dodania vady, ktoré Zákazník objektívne nemohol zistiť prehliadkou predmetu dodania vykonanou s odbornou starostlivosťou pri jeho prevzatí (v zmysle bodu 5.2. týchto VOP), je Zákazník povinný uskutočniť reklamáciu vád predmetu dodania bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy ich zistil, prípadne po tom, čo ich pri prehliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou zistiť mohol. V prípade, že Zákazník neuskutoční reklamáciu vady predmetu dodania v súlade s týmto bodom VOP, zanikajú všetky práva Zákazníka z predmetnej vady predmetu dodania.

8.5. Akékoľvek reklamácie predmetu dodania je Zákazník povinný uskutočniť v písomnej forme, pričom v písomnej reklamácii je Zákazník povinný podrobne popísať dôvody reklamácie a prejavy reklamovaných vád, prípadne pripojiť fotodokumentáciu zobrazujúcu vady predmetu dodania, ktoré sú predmetom reklamácie. Okrem uvedených náležitostí je Zákazník v reklamácii uviesť:

 1. svoje identifikačné údaje- obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, telefónne číslo prípadne e-mailový kontakt, resp. telefónne číslo prípadne e-mailový kontakt na osobu oprávnenú konať v mene Zákazníka vo veci reklamácie;
 2. identifikačné údaje objednávky- číslo objednávky, číslo dodacieho listu, dátum prevzatia predmetu dodania;

V prípade, ak reklamácia nebude obsahovať údaje vymedzené v tomto bode, Spoločnosť na reklamáciu neprihliadne a Zákazníkovi nevzniknú nároky vyplývajúce z uplatnenia zodpovednosti za vady voči Spoločnosti.

8.6. Ak sa na predmete dodania vyskytne v záručnej dobe stanovenej v bode 8.1. týchto VOP faktická vada, ktorú Zákazník v súlade s týmito VOP reklamuje, je Zákazník oprávnený požadovať zľavu z ceny predmetu dodania do maximálnej výšky 10% alebo bezplatné odstránenie vady predmetu dodania, ktoré podľa výberu Spoločnosti táto vykoná opravou v lehote ňou stanovenou alebo dodaním náhradného predmetu dodania. Zákazník je povinný poskytnúť Spoločností pri plnení povinností Spoločnosti v zmysle tohto bodu VOP maximálnu súčinnosť a dostatočný čas, ktorý Spoločnosť na plnenie svojich povinností potrebuje.

8.7. Pre všetok tovar ponúkaný Spoločnosťou je platná výrobná odchýlka doplniť výrobná odchýlka o veľkosti ± 10%

8.7. Spoločnosť nezodpovedá Zákazníkovi za žiadne vady, škody a iné následky vzniknuté v súvislosti s nasledujúcimi okolnosťami:

 1. nevhodné alebo nesprávne použitie predmetu dodania, používanie predmetu dodania v rozpore s návodom na používanie;
 2. prirodzené opotrebovanie predmetu dodania;
 3. chybné alebo nedbanlivé zaobchádzanie s predmetom dodania;
 4. iné okolnosti nezavinené Spoločnosťou, najmä prírodné, chemické, elektrochemické alebo fyzikálne vplyvy na predmet dodania.

8.8. Spoločnosť nezodpovedá ani za vady tovaru, o ktorých Zákazník v čase uzatvorenia Zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa Zmluva uzavrela, musel vedieť.

8.9. Ak uskutoční Zákazník alebo tretie osoby neodborné zmeny alebo opravy na predmete dodania bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Spoločnosti, neexistujú pre ne a následky z nich vyplývajúce žiadne nároky z vád.

 1. Za právne vady predmetu dodania zodpovedá Spoločnosť nasledovne:

8.10. Spoločnosť ja povinná dodať Zákazníkovi predmet dodania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, najmä autorské práva, či iné práva duševného vlastníctva. Pre prípad, že tretie osoby uplatnia oprávnené nároky z autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctvu voči predmetu dodania alebo jeho časti, Spoločnosť

 1. vynaloží maximálne úsilie, aby získala pre Zákazníka od oprávnenej osoby užívacia právo, licenciu alebo iné povolenia na užívanie predmetu dodania podľa platných právnych predpisov; alebo
 2. ak je to možné, zmení predmet dodania tak, aby viac neboli dotknuté autorské práva alebo iné práva tretích osôb voči predmetu dodania; alebo
 3. vymení predmet dodania (alebo dotknuté časti).

Pri akomkoľvek z vyššie uvedených postupov je Zákazník povinný poskytnúť Spoločnosti maximálnu súčinnosť.

 1. Prechod nebezpečenstva škody na predmete dodania

9.1. Ak nie je v Zmluve alebo inom bode VOP uvedené inak, prechádza nebezpečenstvo škody na predmete dodania zo Spoločnosti na Zákazníka momentom prevzatia predmetu dodania Zákazníkom na mieste dodania dohodnutom v Zmluve alebo určenom Spoločnosťou.

 1. Zodpovednosť za škodu

10.1. V prípade, ak Zákazník nemôže z dôvodov na strane Spoločnosti, a to z dôvodu neuskutočneného a/alebo chybného poskytnutia, pokynov, poradenstva, návodov na používanie predmetu dodania pred alebo po uzavretí Zmluvy, alebo v dôsledku preukázateľného porušeniu iných povinností zo strany Spoločnosti, hlavne z dôvodu poskytnutia nesprávneho návodu Spoločnosti na obsluhu a údržbu predmetu dodania, užívať predmet dodania Zmluvne dohodnutým spôsobom, zodpovedá Spoločnosť len za skutočnú škodu, ktorá v dôsledku toho Zákazníkovi vznikne, pričom v žiadnom prípade nezodpovedá za nepriame, následné a súvisiace škody, ani za ušlý zisk Zákazníka.

10.2. Zákazník po celú dobu trvania Výhrady vlastníctva v plnom rozsahu zodpovedá tiež:

 1. Spoločnosti za škodu spôsobenú na Predmete výhrady vlastníctva činnosťou Zákazníka, alebo akoukoľvek treťou osobou;
 2. Spoločnosti za škodu spôsobenú na Predmete výhrady vlastníctva prevádzkou alebo používaním Predmetu výhrady vlastníctva; a
 3. tretím osobám za akúkoľvek škodu spôsobenú prevádzkou Predmetu výhrady vlastníctva.
 1. Odstúpenie od zmluvy

11.1. Zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. Takáto dohoda musí mať písomnú formu. V písomnej dohode musí byť uvedený dátum ukončenia zmluvného vzťahu a spôsob vysporiadania vzájomných pohľadávok a záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

11.2. Spoločnosť je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 1. ak pri platbe vopred Zákazník neuhradí zálohovú faktúru v lehote splatnosti 14 dní,
 2. ak pri platbe po dodaní tovaru Zákazník neuhradí faktúru v lehote splatnosti 14 dní. V tomto prípade je Zákazník povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní, vrátiť predmet dodania na vlastné náklady späť Spoločnosti. V prípade, ak Zákazník povinnosť vrátenia predmetu dodania podľa predchádzajúcej vety nesplní, Spoločnosť je oprávnená sama prevziať predmet dodania z dispozičnej sféry Zákazníka. Nárok na náhradu škody Spoločnosti v plnom rozsahu tým nie je dotknutý;
 3. ak Zákazník neprevezme predmet dodania ani po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej Spoločnosťou, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 dni, na mieste stanovenom Spoločnosťou, alebo ak Zákazník odmietne tovar prevziať. V prípade odstúpenia Spoločnosti od Zmluvy podľa predchádzajúcej vety je Zákazník povinný Spoločnosti na výzvu Spoločnosti zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30% celkovej ceny dodávky. Nárok na náhradu škody Spoločnosti v plnom rozsahu tým nie je dotknutý. Spoločnosť je v tomto prípade oprávnená započítať si svoje pohľadávky v zmysle § 580 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, resp. v zmysle § 358 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplývajúce zo zmluvnej pokuty a nároku na náhradu škody podľa predchádzajúcej vety voči pohľadávke Zákazníka, ktorú predstavuje nárok na vrátenie zaplatenej celkovej ceny dodávky.
 4. ak je počas trvania Výhrady vlastníctva Spoločnosti podaný akýkoľvek návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie na majetok Zákazníka. V takomto prípade je Spoločnosť oprávnená požadovať okamžité vrátenie Predmetu výhrady vlastníctva alebo odobrať Predmet výhrady vlastníctva od Zákazníka.

11.3. Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:

 1. ak sa na predmete dodania počas trvania záručnej doby opätovne vyskytne tá istá vada, ktorá robí predmet dodania neupotrebiteľným na stanovený účel (pod pojmom „opätovne” sa rozumie tretí a každý ďalší krát vyskytnutia sa tej istej vady na predmete dodania), i napriek predchádzajúcim dvom opravám predmetu dodania Spoločnosťou, je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy v takom rozsahu, v akom sa Zmluva týka predmetného predmetu plnenia. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle predchádzajúcej vety, ak Zákazník nemôže (najmä vzhľadom na opotrebenie predmetu dodania) Spoločnosti predmetný predmet dodania vrátiť v rovnakom stave, v akom ho, odhliadnuc od predmetnej vady, od Spoločnosti dostal. V takom prípade má Zákazník len právo požadovať zľavu z ceny predmetu dodania a to v maximálnej výške 10% z ceny predmetu dodania.

11.4. Odstúpenie od Zmluvy je Zákazník ako aj Spoločnosť povinná uskutočniť v písomnej forme. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

11.5. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy za podmienok a spôsobom uvedeným v ust. § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán na odstúpenie od Zmluvy zakotvené v predchádzajúcich ustanoveniach týchto VOP.

 1. Zákaz postúpenia

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek nároky Zákazníka voči Spoločnosti nie je Zákazník oprávnený postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Spoločnosti.

 1. Záverečné ustanovenia

13.1. Právne vzťahy medzi Zákazníkom a Spoločnosťou týmito VOP alebo Zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a inými príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

13.2. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto VOP stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, nedotýka sa táto neplatnosť, nevymáhateľnosť či neúčinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a VOP. Zmluvne strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na konvalidáciu takéhoto ustanovenia.

13.3. V prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami sa tieto zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na vyriešenie sporu dohodou. V prípade neúspechu dohodovacieho konania je pre rozhodovanie akýchkoľvek sporov medzi zmluvnými stranami vyplývajúcich zo Zmluvy a/alebo VOP a/alebo súvisiacich so Zmluvou a/alebo VOP daná právomoc súdov Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak Zákazník je subjektom majúcim sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko mimo územia Slovenskej republiky.

13.4. Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto VOP jednostranne meniť.